Check-up Tiroide

TSH (ormone tireostimolante) • FT3 (ormone tiroideo – triiodotironina) • FT4 (ormone tiroideo – tiroxina).

Prezzo

€ 30